Shift III

s. no. name october november
(200)
december
(200)
january (200) february (200) march april may
 1  vinod damor  139  129 129 125
 2  arvind kumar dodiyar  135  132 109 117
 3  abhishek katara  128  125 110 119
 4  dinesh chandra damor 131  130 129 126
 5  hitesh charpota  129  127 127 126
 6  prakash chandra damor I  125  121 114 110
 7  vijay pal damor  128  125 127 129
 8  pannalal bamaniya  126  125 112 113
 9  surya kumari khant  128  121 129 127
 10  rakesh patel  153  150 114 114
 11  ritesh  128  120 128 127
 12  prakash chandra damor II  127  125 128 127
 13  sukhalal machhar  126  125 128 128
 14  prakash bhoi  157  149 118 113
 15  mahesh nayak  126  127 127 129
 16  kapil panchal  161  153 135 134
 17  piyush panchal  158  159 149 150