SHIFT-2

 shift – IInd 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
 1 hitesh patidar
 2 kalpesh patidar
 3 nilesh kumar patidar
 4 lalit kumar khant
 5 arjun khant
 6 pavitra kalal
 7 nimesh yadav
 8 jagpal khant
9 brajesh kumar pargi
 10 shakti singh solanki
 11 surajmal kalasua
 12 rohan bhoi
 13 vikas kumar bunker
 14 rakam chand dodiyar
 15 govind patel
 16 vinod damor